• Güçlü Kızlar,
    Güçlü Yarınlar
"Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Başarı Hikayeleri:
Görünmez Engelleri Aşmak"
Uluslararası Konferans


İstanbul, Türkiye, 11 Ekim, 2019

 

Birleşmiş Milletler, tüm dünyada kız çocuklarının sosyal değişim yaratmadaki öncü rolünü vurgulamak, onların güçlerini ve haklarını desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak amacıyla 11 Ekim gününü Uluslararası Kız Çocukları Günü’nü ilan etmiştir. UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı, dünyayı kız çocuklarına yönelik ayrımcılık, dışlanma ve şiddetten arındırmaya yönelik küresel ve ulusal çabaları desteklemek amacıyla bu önemli günü Türkiye’de kutlayan lider kuruluşlardır ve bugüne kadar bir dizi konferans düzenlemişlerdir. Bu konferanslar, kapsayıcı ve nitelikli eğitim, çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi, toplumsal dönüşümün öznesi olarak kız çocuklarının rolü ve kız çocuklarının bilim, sanat ve spor yoluyla güçlenmesi gibi temalarla düzenlenmiştir. 2019’da konferans, nitelikli eğitim, işgücü ve şiddetsiz bir sosyal yaşama erişimde kız çocuklarının önündeki “görünmez engellere” odaklanmayı amaçlamaktadır. Konferansın önerilen teması “Kız Çocuklarının Güçlenmesinde Başarı Hikayeleri: Görünmez Engelleri Aşmak” olarak belirlenmiştir.

Önerilen programın amacı, kendi kişisel, sosyal ve mesleki yaşamlarında bu engelleri başarıyla aşmış kadın ve kız çocuklarının bakış açısından eğitim, işgücüne katılım ve sosyal yaşamda yaygın olarak görülen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmektir. “Kimseyi geride bırakmama” ilkesine uygun olarak ve adil gelişim sonuçlarını vurgulayarak, bu yılki konferans en dezavantajlı kız ve erkek çocuklarına ilham verecek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarında ilgili paydaşlara rehberlik edecek şekilde bu örneklere görünürlük kazandıracaktır.

Nitelikli eğitime tam ve eşit şekilde erişim, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın önlenmesi esasına dayalı olarak, tüm bireylerin insan haklarından eşit olarak faydalanabilmesinin en önemli şartlarındandıri. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında ‘SKA 4-Nitelikli Eğitim’, nitelikli eğitime ve mesleki eğitime erişim konusundaki toplumsal cinsiyet farklılıklarını hedef almakta; ‘SKA 5-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ise kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve onları her seviyede güçlendirmeyi hedeflemektedirii. Kız ve erkek çocuklarının yaşadıkları dünyada değişim sağlamak adına desteklendiklerini ve güçlü olduklarını hissetmeleri için koruyucu, kapsayıcı ve dönüştürücü eğitim ortamı vazgeçilmezdir. 2019 Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, “eğitime erişim” kavramının ötesine geçerek, toplumsal cinsiyete duyarlı ve içermeci bir bakış açısıyla, çocukların okulda öğrendiklerini ve geliştirdikleri becerileri gelecek yaşamlarında ve emek piyasasına katıldıklarında kullanabilmelerine olanak veren ‘kaliteli eğitim’ olgusunu ele almayı amaçlamaktadır.

Konferans ayrıca toplumların kız ve erkek çocuklarının toplumsal yaşama katılımı konusundaki engelleri aşma yollarını da incelemeyi amaçlamaktadır. Şiddetsiz sosyal yaşam ve iş gücü, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının beşincisi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile mümkündür ve tüm kadın ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın her yerde yok edilmesine bağlıdır. Ne yazık ki gerek kentsel gerek kırsal alan kız çocukları için her zaman güvenli olmamaktaiii; şiddetsiz bir çevre yaratmadaki başarısızlık kız çocuklarının özgürlüğünü kısıtlamakta; sonuç olarak kadınların ve kız çocuklarının hizmetlere ve iş fırsatlarına erişimini sınırlandırmaktadır. Bununla beraber, kadınların ve kız çocuklarının insana yaraşır iş imkanlarından faydalanmaları önünde ev içi iş yükünün eşitsiz bölüşümü, çocuk ve yaşlı bakımında aile temelli sosyal politikalar, işe alımlarda toplumsal cinsiyet yanlılıkları ve yönetimsel seviyelere yükselmenin önündeki ‘cam tavan’ etkisi gibi toplumsal cinsiyet temelli pek çok engel söz konusudur.

Benzer şekilde, kız çocuklarının şiddetsiz bir sosyal yaşama katılımı da olumsuz toplumsal cinsiyet normları, fiziksel şiddetin cezasız kalması, zorbalık, çevrimiçi taciz ve duygusal, ekonomik ve cinsel şiddetin diğer türleri nedeniyle engellenmektedir. Yaşamlarında bu tür deneyimlerin etkilerinin üstesinden gelmiş olan kadın ve kız çocuklarının başarı hikayeleri aracılığıyla konferans, kız ve erkek çocukları için toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, koruyucu ve dönüştürücü bir çevre oluşturma yolunda sosyal normları değiştirmeye yönelik olumlu bir anlatı sunmayı amaçlamaktadır.

Konferans, nitelikli eğitime eşit erişim, iş yaşamında başarı ve şiddetsiz bir topluma katılım ile ilişkili toplumsal cinsiyet temelli engelleri tanımak ve tartışmak için bir platform oluşturacaktır. Kız çocuklarının güçlenmesiyle ilişkili zorlukları aşmak adına fikir alışverişi yapmak, kız ve erkek çocuklarının fikirlerini dikkate alacak ve onların fikirlerini politika belirleyicilere aktaracak bir ortam oluşturmak hedeflenmektedir. Bir gün süreli olan konferans, açılış konuşmalarıyla başlayacak ve başarılı rol modelleri ve uzmanların toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak ile ilgili panel tartışmalarıyla devam edecektir. Panel tartışmalarını kız ve erkek çocuklarının görüşlerini çeşitli sanatlarla gösterebilmeleri sağlamak amacıyla tasarlanmış etkileşimli çalışma grupları takip edecektir. Çocuklar tarafından yaratılan ürünler “görünmez zorlukları aşmak için sesini yükselt” başlığıyla konferans sonunda sergilenecektir.

Kız çocuklarının güçlenmesi için hep birlikte sesimizi yükseltelim!

i https://www.ohchr.org/Documents/Publications/IntegratingGenderPerspective_EN.pdf

ii http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-4-quality-education

iii https://plan-international.org/publications/unsafe-streets-group-harassment-girls